جزئیات وبلاگ

Object reference not set to an instance of an object.

قوانین مستأجر و موجر

  • 12 دی 1400 - 10:02

مستأجر: اگر مستأجر اجاره بهاء را پرداخت نکند یا اقساط عقب افتاده را پرداخت نکند، موجر چه کارهایی باید و می تواند انجام دهد؟ اوّل باید توجه داشته باشیم که اجاره نامه رسمی بوده یا عادی یا اصلاً اجاره نامه های بوده یا نه در مورد اجاره رسمی و عادی قائل به تفکیک میشویم. اجاره نامه رسمی: چنانچه اجاره نامه رسمی باشد موجر از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند اقدام میکند، یعنی دفترخانه به مستأجر اخطار می کند که ظرف 10 روز قسط یا اقساط عقب افتاده راپرداخت نماید. یا موجر میتواند از طریق ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره بها را بخواهد. دراین مورد اگر بعد از صدور اجرائیه مستأجر اجاره بها را پرداخت کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف میکند.اما موجر میتواند به استناد تخلف مستأجر از پرداخت اجاره بهاء از دادگاه درخواست تخلیه ملک تجاری را بخواهد. اجاره نامه عادی یا اجاره نامه تنظیم نشده باشد: دراین صورت موجر برای تخلیه ملک تجاری و وصول اجاره بهاء میتواند با ارسال اظهارنامه درخواست وصول اجاره بهاء را بکند یا به دادگاه مراجعه کند. اما دراین مورد هرگاه قبل از صدور حکم دادگاه مستأجر اضافه بر اجاره بهاء معوقه را به نفع موجر در صندوق دادگستری بگذارد حکم به تخلیه داده نمیشود اما مستأجر به پرداخت خسارات دادرسی محکوم شده و به موجر پرداخت می کند. و این ارفاق برای هر مستأجر فقط برای ...

  • اشتراک در:
نظر بدهید

اخبار مرتبط

Object reference not set to an instance of an object.
حقوقی

خودرو در موارد پذیرش وثیقه قرار گرفت

  • 19 دی 1400 - 12:46

به منظور تسهیل فرآیند پذیرش تأمین و پرهیز از بازداشت متهمان به علت نداشتن وثیقه نقدی یا غیر منقول، و...

مشاهده جزئیات
Object reference not set to an instance of an object.
حقوقی

ازدواج سفید

  • 18 دی 1400 - 12:07

مجازات قانونی ازدواج سفید رابطه نامشروع برای هر طرف مجازات دارد و درصورتی هم که زنا ثابت شود 99 ضربه...

مشاهده جزئیات
Object reference not set to an instance of an object.
حقوقی

قوانین مستأجر و موجر

  • 12 دی 1400 - 10:02

مستأجر: اگر مستأجر اجاره بهاء را پرداخت نکند یا اقساط عقب افتاده را پرداخت نکند، موجر چه کارهایی بای...

مشاهده جزئیات
مشاوره رایگان
021 - 77077101