چالش روزانه

گاهی اوقات پیش می اید که شما پولی به کسی قرض می دهید یا از کسی طلبی دارید و آن شخص از پرداخت بدهی خود داری می نماید . در صورت شکایت حقوقی احتمال دارد اموالی خود را به دیگران منتقل نماید و شما به طلب خود نمی رسید . برای رهایی از این مشکل چاره چیست ؟؟؟

روند مطالعه ما برای این مورد

گاهی اوقات پیش می اید که شما پولی به کسی قرض می دهید یا از کسی طلبی دارید و آن شخص از پرداخت بدهی خود داری می نماید . در صورت شکایت حقوقی احتمال دارد اموالی خود را به دیگران منتقل نماید و شما به طلب خود نمی رسید . برای رهایی از این مشکل چاره چیست ؟؟؟

در مواردی خواهان یا مدعی حق تضییع شده یا مورد انکار یا تجاوز قرار گرفته ، احتمال می دهد با طرح دعوا ، خوانده یا تضییع کننده حق ، با اقداماتی از قبیل انتقال اموال یا ادامه عملیات ، موجب عدم دستیبابی خواهان به حق خویش می گردد . در این راستا مقنن در مواد108 به بعد آیین دادرسی مدنی امکان توقیف اموال خوانده را حتی قبل از شروع رسیدگی امکان پذیر نموده است . مطابق آن (( خواهان قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته می نماید و دادگاه ملکف به قبول آن است : 1- دعوا مستند به سند رسمی باشد .2-خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد 3-در موارد از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول تامین است 4- خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد )) در مواردی که مستند دعوا سند رسمی یا اوراق تجاری واخواست شده باشد خواهان مکلف به تودیع خسارت احتمالی ( بند 4 ماده 108 ) نیست و دادگاه مکلف به قبول و صدور قرار تامین خواسته است . در مواردی که مستند دعوا سند عادی است خواهان باید خسارت احتمالی تعیین شده از جانب دادگاه ها ( معمولا 10 تا 20 درصد مبلغ خواسته ) را به حساب صندوق دادگستری به طور امانت تودیع نمایند که در صورت تودیع دادگاه مکلف است قرار تامین خواسته و توقیف اموال خوانده را صادر نماید . بدیهی است در صورت صدور حکم قطعی غیر قابل اعتراض خسارت احتمالی امانی به خواهان مسترد می گردد.

مکلف شدن دادگاه به توقیف اموال خوانده دعوا ( رای شماره 67-7/2/1372 شعبه 21 دیوان عالی کشور ""

Case

جدیدترین چالش ها

02 شهریور 1399 - 01:09

مشاوره رایگان
021 - 77077101