جزئیات وبلاگ

درچه صورتی می توان وجه چک را از طریق شکایت کیفری مطالبه نمود ؟

  • 10 دی 1399 - 01:23

مطابق ماده هشت قانون صدور چک در صورتی که در مورد چک گواهی عدم پرداخت صادر شود می توان شکایت کیفری کرد . بنابراین مطابق ماده هشت و ماده یازده قانون صدور چک در صورتی می توان نسبت به مطالبه وجه شکایت کیفری کرد که : 1 - دارنده چک حداکثر ظرف شش ماه برای وصول مبلغ چک به بانک مراجعه کرده باشد . 2- گواهی عدم پرداخت از طرف بانک صادر شده باشد . بعد از صدور گواهی عدم پرداخت ،حداکثر ظرف شش ماه اقامه دعوای کیفری کند . اگر شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت بگذرد و شکایت کیفری نکنیم دیگر حق شکایت نداریم و می توانیم برای مطالبه وجه که از طریق مراجع حقوقی و از دو روش طرح دعوا با تقاضای صدور اجرائیه از اجرای احکام دادگاه ها استفاده کنیم . نکته : رسیدگی در دادسرا در مورد شکایت کیفری چک ، مطابق ماده شانزده قانون صدور چک ، فوری و خارج از نوبت فوری خواهد بود ....

  • اشتراک در:
نظر بدهید

اخبار مرتبط

حقوقی

وصول چک

منظور از وصول چک یعنی دریافت دارنده چک ، وجه مرقوم در چک را از صادر کننده چک از طریق بانکی که در آن ...

مشاهده جزئیات
حقوقی

اموال چگونه توقیف می شوند و چه اموالی قابل توقیف هستند ؟

  • 30 دی 1399 - 10:48

اولین چیزی که با شنیدن واژه ی توقیف اموال به ذهن متبادر می شود ، این است که شخصی به دیگری بدهکار بو...

مشاهده جزئیات
حقوقی

اعسار چیست ؟

اعساربه معنای رنج و سختی است و حالتی است که فرد به واسطه ی نداشتن سرمایه یا عدم دسترسی به مالش ، توا...

مشاهده جزئیات
مشاوره رایگان
021 - 77077101